Båtplats


Bodatorps Tomtägareförening - Båtplats

        Båtplatser Bodatorp


       

        Tre bryggor finns i Bodatorps ägo. Två stycken i Maren och en i Fjällsviksviken.

        I Maren ligger det motor och roddbåtar och i Fjällsviksviken har vi plats för större motorbåtar och segelbåtar.

        Djupgående båtar som sticker mer än 150cm kommer ej genom kanalen mellan Tranviksströmmen och Fjällsviksviken och

        kan därför ej ligga vid föreningens brygga.


        Kontakta Hans Andersson på tel 070-3963202 eller mail till hansg.andersson@telia.com om ni är intresserade av båtplats.


        Ansökan Bryggplats


        För att ansöka om båtplats kan du fylla i denna blankett och skicka den

        till hansg.andersson@telia.com


        Ansökan (pdf)

        Ansökan (doc)


     

        Båtplatshyra:


        Båtavgift Fjällsviken: 1100kr, förutom plats 1-2: 825kr och pl 15-22: 1375kr/säsong.

        Båtavgift i Maren 450kr/år.

        Gästplats: 100kr från 2:a natten

        Sommarupplägg Maren: 300kr/sommar


        Båtplatser i Maren finns till uthyrning för icke medlemmar. Vänligen kontakta Hans Andersson på tel 070-3963202

        eller mail till hansg.andersson@telia.com

       

        Anmälan av båt modell.


        Det är viktigt att du anmäler in uppgifter om din båt.


        Båtmodell:

        Längd:

        Bredd:

        Djup:


        Skicka info till hansg.andersson@telia.com


        Sjösättningsrampen vid Maren:

       

        Max båtvikt vid sjösättning är 700kg. Vad försiktig och kör ej ner för långt på rampen.

        Ickemedlemmar betalar 100kr/gång för sjösättning enligt instruktioner vid rampen.

       


        Byte av båt:


        När man byter båt kan vi inte garantera att man kan behålla sin plats. I Fjällsviken är det olika avstånd mellan Y-bommarna.

        Vi försöker anpassa båt efter utrymme. Vid de små platserna får båtarna vara max 2.5 m breda och vid de stora platserna 3m breda.


        Sommaruppläggning Maren


        Meningen är att man tar bort sin båt från vinterplatsen vid Maren under sommartid.

        När vi ser att det ligger kvar båtar tar vi ut en avgift på 300kr/år.


        Gästplats Fjällsviksbryggan


        Det finns en gästplats vid fjällsviksbryggan som man kan boka och hyra. Kontakta Hans Andersson för bokning.

        hansg.andersson@telia.com eller 070-3963202. Avgift på 100kr/natt tar vi ut fr.o.m andra natten.BESTÄMMELSER OM BRYGGOR OCH BÅTPLATSER (Bilaga 1 till föreningens stadgar)


Fastställda av föreningens ordinarie stämma den 15 september 1996, rev 2008.

Administration

§1

Styrelsen skall administrera uthyrning av båtplatser och övrig tillämpning av dessa bestämmelser.

Hyresavgiften fastställs av stämman.

Regler om uthyrning av båtplats

§2

Båtplats uthyres i första hand

till medlem i föreningen eller någon i dennes familj.

Upplåtelse i andra hand får inte ske i något som helst vinstintresse.

Annan än tillfällig upplåtelse i andra hand får inte ske utan tillstånd av styrelsen.

Då vakanser förekommer kan styrelsen beslut

a att uthyra båtplats till extern person till

marknadsmässig hyra med kontrakt för en säsong.

§3

Styrelsen får i mån av plats

medge att medlem hyr mer än en båtplats men kan, om platsbrist uppstår,

återta medgivandet. Beslut om återtagande gälle

r med två månaders fördröjd verkan räknat från

meddelande om att beslutet har fattats.

§4

Bryggan i Fjällsviksviken (Brygga 1) är, med undantag av platserna 1-4, i första hand avsedd för större

båtar och bryggorna i Maren (Bryggorna 2-3) för mindre båtar.

Båt som på grund av storlek eller djupgående inte

lämpligen bör passera kanalen till och från Maren

har företräde till Brygga 1. Medlem som för mindre båt hyr plats vid Brygga 1 kan, om platsbrist

uppstår vid denna, åläggas att flytta

sin båt till Brygga 2 eller 3.

§5

Medlem som hyr båtplats förutsätts också använda denna för båt som disponeras av medlemmen eller

medlem i hans/hennes familj. Båtplats som medlem

har hyrt men inte använt under minst en säsong

kan vid platsbrist överföras till annan. Medlemmen sk

all ges tillfälle att yttra sig före beslut om

överföring.

Uppehåll

§6

Medlem som hyr båtplats kan anmäla högst en säs

ongs uppehåll på grund av bå

tbyte eller av annat

skäl som styrelsen godtar. Platsen kan då tillfälligt erbjudas annan medlem. §5 skall i sådant fall inte

tillämpas.

Avstängning

§7

Medlem som hyr båtplats, men som inte har betalat

hyresavgift i föreskriven tid,  kan avstängas från

att använda båtplatsen. Medlemmen skall dessföri

nnan meddelas om avstängningen och ges tillfälle att

yttra sig. Beslut om avstängning gäller med omedelbar verkan.

Ordning vid bryggorna. Uppläggning

§8

Medlem som hyr båtplats svarar för att båten är så

förtöjd och i övrigt utrustad att den inte kan skada

färg eller bordläggning

på intilliggande båtar.

Även en mindre båt bör därför vara försedd med mi

nst två fendrar eller likvärdigt skydd på vardera

sidan.

§9

Båt får inte läggas upp på annan mark som tillhör

föreningen än strandnära mark som är avsedd för

sådan uppläggning.

Båten skall placeras så att den inte hindrar eller förs

vårar transporter eller annan verksamhet för vilken

marken är avsedd.

På föreningens mark upplagd båt e

ller uppläggningsmaterielen skall på synlig plats förses med uppgift

om namnet på båtägaren, fastighetens

beteckning eller med annan markering som

gör det möjligt att

vid behov ta kontakt med båtägaren.

Båt får inte vara upplagd på

föreningens mark under perioden

1 juli till 15 augusti.

§10

Om båt, som disponeras av annan än medlem e

ller dennes familjemedlem, läggs på mark eller

stadigvarande förtöjs vid strand som tillhör föreningen skall detta behandlas som vid egenmäktigt

förfarande.
       


       

         

Copyright © All Rights Reserved