BåtplatserBåtplatser i Bodatorp

Tre bryggor finns i Bodatorps ägo. Två stycken i Maren och en i Fjällsviksviken.

 I Maren ligger det motor och roddbåtar och i Fjällsviksviken har vi plats för större motorbåtar och segelbåtar.

Djupgående båtar som sticker mer än 150cm kommer ej genom kanalen mellan Tranviksströmmen och Fjällsviksviken och

kan därför ej ligga vid föreningens brygga.


Kontakta Hans Andersson på tel 070-3963202 eller mail till hansg.andersson@telia.com om ni är intresserade av båtplats.


Ansökan om Bryggplats

För att ansöka om båtplats kan du fylla i denna blankett och skicka den

till: hansg.andersson@telia.com


Ansökan (pdf)

Ansökan (doc)


     

Båtplatshyra

Båtavgift Fjällsviken: 1 250 kr, förutom plats 1-2: 925 kr och pl 15-22: 1 550 kr/säsong.

Båtavgift i Maren 550kr/Säsong.

Gästplats: 100kr från 2:a natten

Sommarupplägg Maren: 300kr/sommar


Båtplatser i Maren finns till uthyrning för icke medlemmar. Vänligen kontakta Hans Andersson på tel 070-3963202

eller mail till hansg.andersson@telia.com

       

Anmälan av båtmodell.


Det är viktigt att du anmäler in uppgifter om din båt.


Båttyp:

Årsmodell:

Längd:

Bredd:

Djup:


Skicka infon till hansg.andersson@telia.com


Sjösättningsrampen vid Maren

       

Max båtvikt vid sjösättning är 700kg. Vad försiktig och kör ej ner för långt på rampen.

Ickemedlemmar betalar 100kr/gång för sjösättning enligt instruktioner vid rampen.

       

Byte av båt


När man byter båt kan vi inte garantera att man kan behålla sin plats. I Fjällsviken är det olika avstånd mellan Y-bommarna.

Vi försöker anpassa båt efter utrymme. Vid de små platserna får båtarna vara max 2.5 m breda och vid de stora platserna 3m breda.


Sommaruppläggning Maren


Meningen är att man tar bort sin båt från vinterplatsen vid Maren under sommartid.

När vi ser att det ligger kvar båtar tar vi ut en avgift på 300kr/år.


Gästplats Fjällsviksbryggan


Det finns en gästplats vid fjällsviksbryggan som man kan boka och hyra. Kontakta Hans Andersson för bokning.

hansg.andersson@telia.com eller 070-3963202. Avgift på 100kr/natt tar vi ut fr.o.m andra natten.BESTÄMMELSER OM BRYGGOR OCH BÅTPLATSER (Bilaga 1 till föreningens stadgar)


Fastställda av föreningens ordinarie stämma den 15 september 1996, rev 2008. Administration


§1

Styrelsen skall administrera uthyrning av båtplatser och övrig tillämpning av dessa bestämmelser. Hyresavgiften fastställs av stämman.

Regler om uthyrning av båtplats.


§2

Båtplats uthyres i första hand till medlem i föreningen eller någon i dennes familj. Upplåtelse i andra hand får inte ske i något som helst vinstintresse. Annan än tillfällig upplåtelse i andra hand får inte ske utan tillstånd av styrelsen. Då vakanser förekommer kan styrelsen besluta att uthyra båtplats till extern person tillmarknadsmässig hyra med kontrakt för en säsong.


§3

Styrelsen får i mån av plats medge att medlem hyr mer än en båtplats men kan, om platsbrist uppstår, återta medgivandet. Beslut om återtagande gäller med två månaders fördröjd verkan räknat från meddelande om att beslutet har fattats.


§4

Bryggan i Fjällsviksviken (Brygga 1) är, med undantag av platserna 1-4, i första hand avsedd för större båtar och bryggorna i Maren (Bryggorna 2-3) för mindre båtar. Båt som på grund av storlek eller djupgående inte  lämpligen bör passera kanalen till och från Maren

har företräde till Brygga 1. Medlem som för mindre båt hyr plats vid Brygga 1 kan, om platsbrist uppstår vid denna, åläggas att flytta

sin båt till Brygga 2 eller 3.


§5

Medlem som hyr båtplats förutsätts också använda denna för båt som disponeras av medlemmen eller medlem i hans/hennes familj. Båtplats som medlem har hyrt men inte använt under minst en säsong kan vid platsbrist överföras till annan. Medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig före beslut om överföring.


Uppehåll

§6

Medlem som hyr båtplats kan anmäla högst en säsongs uppehåll på grund av båtbyte eller av annat skäl som styrelsen godtar. Platsen kan då tillfälligt erbjudas annan medlem. §5 skall i sådant fall inte tillämpas.


Avstängning

§7

Medlem som hyr båtplats, men som inte har betalat hyresavgift i föreskriven tid,  kan avstängas från att använda båtplatsen. Medlemmen skall dessförinnan meddelas om avstängningen och ges tillfälle att yttra sig. Beslut om avstängning gäller med omedelbar verkan.

Ordning vid bryggorna.


Uppläggning

§8

Medlem som hyr båtplats svarar för att båten är så förtöjd och i övrigt utrustad att den inte kan skada färg eller bordläggning

på intilliggande båtar. Även en mindre båt bör därför vara försedd med minst två fendrar eller likvärdigt skydd på vardera sidan.


§9

Båt får inte läggas upp på annan mark som tillhör föreningen än strandnära mark som är avsedd för sådan uppläggning.

Båten skall placeras så att den inte hindrar eller förs vårar transporter eller annan verksamhet för vilken marken är avsedd.

På föreningens mark upplagd båt eller uppläggningsmaterielen skall på synlig plats förses med uppgift om namnet på båtägaren, fastighetens beteckning eller med annan markering som gör det möjligt att vid behov ta kontakt med båtägaren.

Båt får inte vara upplagd på föreningens mark under perioden 1 juli till 15 augusti.


§10

Om båt, som disponeras av annan än medlem e

ller dennes familjemedlem, läggs på mark eller

stadigvarande förtöjs vid strand som tillhör föreningen skall detta behandlas som vid egenmäktigt

förfarande.